07:53 am - Saturday May 28, 2016

Fonksiyonlar, Fonksiyon nedir? Konu Anlatımı

FONKSİYON – FONKSİYON NEDİR – FONKSİYONLAR   KONU ANLATIMI

A. TANIM

A ¹ Æ ve B ¹ Æ olmak üzere, A dan B ye bir b bağıntısı verilmiş olsun.
A nın her elemanı B nin elemanlarıyla en az bir kez ve en çok bir kez eşleniyorsa bu bağıntıya fonksiyon denir.

x Î A ve y Î B olmak üzere, A dan B ye bir f fonksiyonu
f : A ® B ya da x ® f(x) = y biçiminde gösterilir. A ya fonksiyonun tanım kümesi, B ye de değer kümesi denir.

Yukarıda A dan B ye tanımlanan f fonksiyonu

f = {(a, 1), (b, 2), (c, 3), (d, 2)}

biçiminde de gösterilir.

Ü Her fonksiyon bir bağıntıdır. Fakat her bağıntı fonksiyon olmayabilir.
Ü Görüntü kümesi değer kümesinin alt kümesidir.
Ü s(A) = m ve s(B) = n olmak üzere, 

i) A dan B ye nm tane fonksiyon tanımlanabilir.

ii) B den A ya mn tane fonksiyon tanımlanabilir.

iii) A dan B ye tanımlanabilen fonksiyon olmayan bağıntıların sayısı 2m × n ? nm dir.

Ü Grafiği verilen bir bağıntının fonksiyon olup olmadığını anlamak için, y eksenine paralel doğrular çizilir. Bu doğrular fonksiyonun belirttiği eğride en az bir ve en çok bir noktayı kesiyorsa verilen bağıntı x ten y ye bir fonksiyondur.

B. FONKSİYONLARDA İŞLEMLER

A Ç B ¹ Æ olmak üzere,

fonksiyonları tanımlansın.

 1. (f + g) : A Ç B ® , (f + g)(x) = f(x) + g(x)
 2. (f ? g) : A Ç B ® , (f ? g)(x) = f(x) ? g(x)
 3. (f × g) : A Ç B ® , (f × g)(x) = f(x) × g(x)
 4. x Î A Ç B için, g(x) ¹ 0 olmak üzere,
 1. c Î olmak üzere,(c × f) : A ® , (c × f)(x) = c × f(x) tir.

C. FONKSİYON ÇEŞİTLERİ

1. Bire Bir Fonksiyon

Bir fonksiyonda farklı elemanların görüntüleri de farklıysa fonksiyon bire birdir..

BBuna göre, bire bir fonksiyonda,

x1, x2 Î A için, x1 ¹ x2 iken f(x1) ¹ f(x2) olur.

Diğer bir ifadeyle,

x1, x2 Î A için, f(x1) = f(x2) iken

x1 = x2 ise, f  fonksiyonu bire birdir.

Ü s(A) = m ve s(B) = n (n ³ m) olmak üzere, 

A dan B ye tanımlanabilecek bire bir fonksiyonların sayısı,

2. Örten Fonksiyon

Görüntü kümesi değer kümesine eşit olan fonksiyonlara örten fonksiyon denir.

Ü f : A ®

f(A) = B ise, f örtendir.

Ü s(A) = m olmak üzere, A dan A ya tanımlanabilen bire bir örten fonksiyonların sayısı, 

m! = m × (m ? 1) × (m ? 2) ×× 3 × 2 × 1 dir.

3. İçine Fonksiyon

Örten olmayan fonksiyona içine fonksiyon denir.

Ü İçine fonksiyonun değer kümesinde eşlenmemiş eleman vardır.
Ü s(A) = m olmak üzere, A dan A ya tanımlanabilen içine fonksiyonların sayısı mm ? m! dir.

4. Birim (Etkisiz) Fonksiyon

Her elemanı kendisine eşleyen fonksiyona birim fonksiyon denir.

ise, f birim (etkisiz) fonksiyondur.

Ü Birim fonksiyon genellikle I ile gösterilir.

5. Sabit Fonksiyon

Tanım kümesindeki bütün elemanları değer küme-sindeki bir elemana eşleyen fonksiyona sabit fonksiyon denir.

Ü x Î A ve c Î B için, 

f : A ® B

f(x) = c

ise, f sabit fonksiyondur.

Ü s(A) = m, s(B) = n olmak üzere, 

A dan B ye n tane sabit fonksiyon tanımlanabilir.

6. Çift ve Tek Fonksiyon


f(?x) = f(x) ise, f fonksiyonu çift fonksiyondur.

f(?x) = ?f(x) ise, f fonksiyonu tek fonksiyondur.

Ü Çift fonksiyonların grafikleri Oy eksenine göre simetriktir.
Ü Tek fonksiyonların grafikleri orijine göre simetriktir.

D. EŞİT FONKSİYON

f : A ® B

g : A ® B

Her x Î A için f(x) = g(x) ise, f fonksiyonu g fonksiyonuna eşittir.

E. PERMÜTASYON FONKSİYON

f : A ® A

olmak üzere, f fonksiyonu bire bir ve örten ise, f fonksiyonuna permütasyon fonksiyon denir.

A = {a, b, c} olmak üzere, f : A ® A

f = {(a, b), (b, c), (c, a)}

fonksiyonu permütasyon fonksiyon olup

biçiminde gösterilir.

F. TERS FONKSİYON

f : A ® B, f = {(x, y)|x Î A, y Î B} bire bir ve örten fonksiyon olmak üzere,

f?1 : B ® A, f?1 = {(y, x)|(x, y) Î f} fonksiyonuna f nin ters fonksiyonu denir.

(x, y) Î f ise, (y, x) Î f?1 olduğu için, 

y = f(x) ise, x = f?1(y) dir.

Ayrıca, (f?1)?1 = f dir.

(f?1)?1 = f dir. Ancak, (f?1(x))?1 ¹ f(x) tir.
f fonksiyonu bire bir ve örten değilse, f?1 fonksiyon değildir.
f : A ® B ise, f?1 : B ® A olduğu için, f nin tanım kümesi, f?1 in değer kümesidir. f nin değer kümesi de, f?1 in tanım kümesidir.
f(a) = b ise, f?1(b) = a dır. 

f?1(b) = a ise, f(a) = b dir.


Ü y = f(x) fonksiyonunun grafiği ile y = f?1(x) in grafiği
y = x doğrusuna göre birbirinin simetriğidir. 

Ü olmak üzere, 

Ü olmak üzere,

G. BİLEŞKE FONKSİYON

f : A ® B, g : B ® C fonksiyonları tanımlansın.

f ve g yi kullanarak A kümesinin elemanlarını C kümesinin elemanlarına eşleyen fonksiyona g ile f nin bileşke fonksiyonu denir.

Buna göre,

f : A ® B ve g : B ® C olmak üzere, gof : A ® C fonksiyonuna f ile g nin bileşke fonksiyonu denir ve g bileşke f diye okunur.

Ü (gof)(x) = g[f(x)] tir.
Bileşke işleminin değişme özeliği yoktur. 

Bu durumda, fog ¹ gof dir.

Bazı fonksiyonlar için fog = gof olabilir. Ancak bu ?fonksiyonlarda değişme özeliği yoktur.? gerçeğini değiştirmez.

Ü Fonksiyonlarda bileşke işleminin birleşme özeliği vardır. 

Bu durumda (fog)oh = fo(goh) = fogoh olur.

Ü I birim fonksiyon olmak üzere, 

foI = Iof = f ve

f?1of = fof?1 = I dır.

Ü f, g ve h fonksiyonları bire bir ve örten olmak üzere, 

(fog)?1 = g?1of?1 ve

(fogoh)?1 = h?1og?1of?1 dir.

Ü (fog)(x) = h(x) 

ise, f(x) = (hog?1)(x) dir.

ise, g(x) = (f?1oh)(x) tir.


 

?  f?1 (x) = f(x) tir.

?  (fof) (x) = x

?  (fofof) (x) = f(x)

?  (fofofof) (x) = x

H. FONKSİYONUN GRAFİĞİ

Bir fonksiyonun elemanlarına analitik düzlemde karşılık gelen noktaların kümesine bu fonksiyonun grafiği denir.

f : A ® B, f = {(x, y)|x Î A, y Î B, y = f(x)}

(a, b) Î

olduğundan

f(a) = b dir.

Ayrıca, f?1(b) = a dır.

Ü
 

Yukarıdaki y = f(x) fonksiyonunun grafiğine göre,

f(?3) = 3, f(?2) = 1, f(?1) = 2, f(0) = 2, f(1) = 1,

f(2) = 0, f(3) = 2, f(4) = 1, f(5) = 0 dır.

EĞER YUKARIDAKİNİ BEĞENMEDİYSENİZ BUNU DENEYİN

FONKSİYONLAR NE DEMEKTİR?

A ¹ Æ ve B ¹ Æ olmak üzere, A dan B ye bir b bağıntısı verilmiş olsun. A nın her elemanı B nin elemanlarıyla en az bir kez ve en çok bir kez eşleniyorsa bu bağıntıya fonksiyon denir. Fonksiyonlar f ile gösterilir.

” x Î A ve y Î B olmak üzere, A dan B ye bir f fonksiyonu f : A ® B ya da x ® f(x) = y biçiminde gösterilir.

Ü Her fonksiyon bir bağıntıdır. Fakat her bağıntı fonksiyon olmayabilir.

Ü Görüntü kümesi değer kümesinin alt kümesidir.

Ü s(A) = m ve s(B) = n olmak üzere,

 1. A dan B ye nm tane fonksiyon tanımlanabilir.
 2. B den A ya mn tane fonksiyon tanımlanabilir.
 3. A dan B ye tanımlanabilen fonksiyon olmayan bağıntıların sayısı 2m . n ? nm dir.

Ü Grafiği verilen bir bağıntının fonksiyon olup olmadığını anlamak için, y eksenine paralel doğrular çizilir.
Bu doğrular fonksiyonun belirttiği eğride en az bir ve en çok bir noktayı kesi-yorsa verilen bağıntı x ten y ye bir fonksiyondur.

FONKSİYONLARDA DÖRT İŞLEM

f ve g birer fonksiyon olsun.

f : A ® IR

g : B ® IR

olmak üzere,

i) f ± g: A Ç B ® IR

(f ± g)(x) = f(x) ± g(x)

ii) f . g: A Ç B ® IR

(f . g)(x) = f(x) . g(x)


FONKSİYON ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

1. Bire Bir Fonksiyon

Bir fonksiyonda farklı elemanların görüntüleri de farklıysa fonksiyon bire birdir.

” x1, x2 Î A için, f(x1) = f(x2)iken

x1 = x2 ise f fonksiyonu bire birdir.

Ü s(A) = m ve s(B) = n (n ³ m) olmak üzere,

A dan B ye tanımlanabilecek bire bir fonksiyonların sayısı

2. Örten Fonksiyon

Görüntü kümesi değer kümesine eşit olan fonksiyonlara örten fonksiyon denir.

f : A ® B

f(A) = B ise, f örtendir.

Ü s(A) = m olmak üzere, A dan A ya tanımlanabilen bire bir örten fonksiyonların sayısı

Ü m! = m . (m ? 1) . (m ? 2) … 3 . 2 . 1 dir.

3. İçine Fonksiyon

Örten olmayan fonksiyona içine fonksiyon denir.

Ü İçine fonksiyonun değer kümesinde eşlenmemiş eleman vardır.

Ü s(A) = m olmak üzere, A dan A ya tanımlanabilen içine fonksiyonların sayısı
mm ? m! dir.

4. Birim (Etkisiz) Fonksiyon

Her elemanı kendisine eşleyen fonksiyona birim fonksiyon denir.

f : IR ® IR

f(x) = x

birim (etkisiz) fonksiyondur.

Ü Birim fonksiyon genellikle I ile gösterilir.

5. Sabit Fonksiyon

Tanım kümesindeki bütün elemanları değer kümesindeki bir elemana eşleyen fonksiyona sabit fonksiyon denir.

Ü “x Î A ve c Î B için

f : A ® B

f(x) = c

fonksiyonu sabit fonksiyondur.

Ü s(A) = m, s(B) = n olmak üzere,

A dan B ye n tane sabit fonksiyon tanımlanabilir.

6. Çift ve Tek Fonksiyon

f : IR ® IR

f(? x) = f(x) ise, f fonksiyonu çift fonksiyondur.

f(? x) = ? f(x) ise, f fonksiyonu tek fonksiyondur.

Ü Çift fonksiyonların grafikleri Oy eksenine göre simetriktir.

Ü Tek fonksiyonların grafikleri orijine göre simetriktir.
EŞİT FONKSİYON

f : A ® B

g : A ® B

“x Î A için f(x) = g(x) ise, f fonksiyonu g fonksiyonuna eşittir.
PERMÜTASYON FONKSİYONU

f : A ® A

olmak üzere, f fonksiyonu bire bir ve örten ise, f fonksiyonuna permütasyon fonksiyon denir.

A = {a, b, c} olmak üzere, f : A ® A

f = {(a, b), (b, c), (c, a)}

fonksiyonu permütasyon fonksiyon olup


TERS FONKSİYON

f fonksiyonu bire bir ve örten ise,

f nin tersi olan f ? 1 de fonksiyondur.

Ü Uygun koşullarda, f(a) = b Û f ? 1(b) = a dır.

Ü (f ? 1) ? 1 = f dir.

Ü (f ? 1(x)) ? 1 ¹ f(x) tir.

Ü y = f(x) in belirttiği eğri ile y = f ? 1(x) in belirttiği eğri y = x doğrusuna göre simetriktir.


BİLEŞKE FONKSİYON

1. Tanım

f : A ® B

g : B ® C

olmak üzere, gof : A ® C fonksiyonuna f ile g nin bileşke fonksiyonu denir ve g bileşke f diye okunur.

(gof)(x) = g[f(x)] tir.

2. Bileşke Fonksiyonun Özellikleri

i) Bileşke işleminin değişme özelliği yoktur.

fog ¹ gof

Bazı fonksiyonlar için fog= gof olabilir. Fakat bu bileşke işleminin değişme özelliği olmadığını değiştirmez.

ii) Bileşke işleminin birleşme özelliği vardır.

fo(goh) = (fog)oh = fogoh

iii) foI = Iof = f

olduğundan I(x) = x fonksiyonu bileşke işleminin birim (etkisiz) elemanıdır.

iv) fof ? 1 = f ? 1of = I

olduğundan f nin bileşke işlemine göre tersi f ? 1 dir.

v) (fog) ? 1 = g ? 1of ? 1 dir.


 

www.bilgicix.com Fonksiyonlar konu anlatımı
Yorum yazmayı unutmayınn..

Filed in: MATEMATİK KONU ANLATIMI

One Response to “Fonksiyonlar, Fonksiyon nedir? Konu Anlatımı”

 1. aysenur
  20 Aralık 2010 at 18:19 #

  dahada güzel olabilirdi ama yinde tsq

Leave a Reply